NOLTA2018NOLTA2018

Symbosium Committee

GENERAL CO-CHAIRS

Abdelali El Aroudi (Univ. Rovira i Virgili)
Hiroo Sekiya (Chiba Univ.)

TECHNICAL PROGRAM CO-CHAIRS

Luis Martı́nez-Salamero (Univ. Rovira i Virgili)
Seiichiro Moro (Univ. of Fukui)

TECHNICAL PROGRAM CO-SECRETARIES

Roberto Giral (Univ. Rovira i Virgili)
Shigeki Shiokawa (Kanagawa Inst.Tech.)

SPECIAL SESSION CO-CHAIRS

Angel Cid-Pastor (Univ. Rovira i Virgili)
Enric Vidal-Idiarte (Univ. Rovira i Virgili)
Federico Bizzarri (Politecnico di Milano)
Mikio Hasegawa (Tokyo Univ. of Science)
Makoto Naruse (NICT)

SPECIAL SESSION SECRETAR

Kaori Kuroda (Toyo Univ.)

FINANCE CHAIR

Hugo Valderrama-Blavi (Univ. Rovira i Virgili)
Hiroyuki Torikai (Hosei Univ.)

FINANCE SECRETARY

Takashi Matsubara (Kobe University)

PUBLICATION CHAIR

Daisuke Ito (Gifu University)

PUBLICATION SECRETARY

Kazutaka Kanno (Saitama Univ.)

PUBLICITY CO-CHAIRS

Damian Giaouris (Univ. Newcastle)
Hiroaki Kurokawa (Tokyo Univ. of Tech.)

PUBLICITY SECRETARY

Hideyuki Kato (Tokyo Univ. of Tech.)

GENERAL CO-SECRETARIES

Carlos Olalla (Univ. Rovira i Virgili)
Shintaro Arai (Okayama Univ. of Science)